framtiden på Engarn

Engarns läge utgör entrén till Vaxholms mer bebyggda delar och vi som bor här önskar att Engarn i framtiden ska vara en plats för kommuninvånarna att vara stolta över, för dess unika historia, bevarade byggnader och öppna landskap. Låt Engarn förbli en riktigt attraktiv och inbjudande plats med höga kultur- och naturvärden!
Många planerare har velat förlägga all möjlig service hit. På 1960-talets fanns idéer om en bensinstation för både bilar och båtar. Innan Söderfjärdsskolan kom till, planerades en stor skola på åkern, och under 2010-talet visades möjliga exploateringar med en dagligvaruhandel på 2500 m2 samt 50 bostäder.
MEN i förslaget till översiktsplan ”Vaxholm 2040” står:
Det bedöms inte lämpligt att exploatera på Engarn i den utsträckning som förordas av RUFS 2050 och det utpekade primära bebyggelseläget.
Inom Engarnshalvön finns bland annat ett odlingslandskap som bedöms ha både ett stort värde som kulturlandskapsmiljö, samt ett betydande lokalt odlingsvärde med hänvisning till att landskapet har hållits öppet och brukats under en lång tid.

 

copyrightengarns byförening 2008